PŘEPNOUT ZPĚT NA GRAFICKOU VERZI

Veřejná správa - Úřední deska

Záměr směny a prodeje pozemku

Dokument v příloze

vyvěšeno: 16.10.2020, svěšeno: 2.11.2020

Oznámení o vyložení změn BPEJ

Dokumenty v příloze

vyvěšeno: 14.10.2020, svěšeno: 14.11.2020

Změna úředních hodin po dobu nouzového stavu

Na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 8. října 2020 č. 994  o přijetí krizového opatření se po dobu platnosti tohoto opatření upravují úřední hodiny Obecního úřadu v Hodicích takto:
 
 Pondělí:
8,00 – 11,00 , 13,00 – 15,00
                             
Středa:
9,00 – 11,00 , 14,00 – 17,00
 
 
Ing. Josef Bakaj
starosta

 

vyvěšeno: 09.10.2020, svěšeno: 31.12.2020

Rozpočtové opatření č. RO/2020/009 Obce Hodice

vyvěšeno: 02.10.2020, svěšeno: 30.05.2021

Usnesení vlády o nouzovém stavu a krizové opatření, platné od 5.10.2020

Dokumenty jsou v příloze.

vyvěšeno: 01.10.2020, svěšeno: 05.11.2020

Rozpočtová opatření RO/2020/007 Obce Hodice

vyvěšeno: 15.09.2020, svěšeno: 30.05.2021

Rozpočtové opatření č. RO/2020/006 Obce Hodice

vyvěšeno: 10.09.2020, svěšeno: 30.05.2021

Opatření MZd k zamezení šíření koronaviru od 1.9.2020

Dokumenty v příloze

vyvěšeno: 20.08.2020, svěšeno: 31.03.2021

Nařízení KHS Vysočina č.9/2020 v souvislostí s epidemií koronaviru

S účinností ode dne 8. 8. 2020 od 00:00 hod. do odvolání se na území Kraje Vysočina nařizuje:

1. zákaz pohybu a pobytu všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének ve všech zdravotnických zařízeních (tj. i ambulance praktických lékařů, odborných lékařů a nelékařů, stomatologů, lůžkových zařízení, lékáren a výdejen zdravotního materiálu) a ve všech zařízeních sociálních služeb (tj. na všech pracovištích poskytovatelů sociálních služeb) včetně návštěv dětských domovů a výchovných ústavů pro mládež.
 
2. zákaz podle bodu 1. se nevztahuje na:
 
a) děti do dvou let věku,
b) osoby s poruchou intelektu, kognitivní poruchou, či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
c) pacienty po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb, pacientech na lůžku, uživatele sociálních služeb,
d) zařízení sociálních služeb, která jsou odborné sociální poradenství a služby sociální prevence poskytované terénní formou.
 
Celé opatření najdete v příloze.
vyvěšeno: 08.08.2020, svěšeno: 31.12.2020

Rozpočtové opatření č. RO/2020/005 Obec Hodice

vyvěšeno: 01.08.2020, svěšeno: 30.05.2021

Oznámení o zveřejnění MITR

         Mikroregion Třešťsko, zkráceně MITR, Revoluční 20, 589 14 Třešť

O z n á m e n í   o   z v e ř e j n ě n í

 

        Závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí Mikroregion Třešťsko
za rok 2019 a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2019

V plném rozsahu jsou dokumenty zveřejněny na internetových stránkách:
                                                www.trestsko.cz

     Do listinné podoby výše uvedených písemností je možno nahlédnout v sídle Mikroregionu Třešťsko.

 

V Třešti dne 21. července 2020

 Ing. Eva Požárová předsedkyně v.r.

vyvěšeno: 22.07.2020, svěšeno: 31.06.2021

SOŽKS - závěrečný účet 2019 + rozp. opatření 2020

Dokumenty v příloze

vyvěšeno: 20.07.2020, svěšeno: 30.06.2021

Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu Mikrororegionu Telčsko za rok 2019

Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu Mikroregionu Telčsko za rok 2019  najdete v příloze.

vyvěšeno: 07.07.2020, svěšeno: 30.06.2021

Rozpočtové opatření RO/2020/004 Obce Hodice

vyvěšeno: 30.06.2020, svěšeno: 30.05.2021

Schválený závěrečný účet Obce Hodice za rok 2019

vyvěšeno: 26.06.2020, svěšeno: 30.06.2021

Rozpočtové opatření RO/2020/003 Obce Hodice

vyvěšeno: 22.06.2020, svěšeno: 30.05.2021

Rozpočtové opatření RO/2020/002 Obce Hodice

vyvěšeno: 03.06.2020, svěšeno: 30.05.2021

Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření 2020 Mikroregionu Třešťsko

vyvěšeno: 06.05.2020, svěšeno: 30.05.2021

Rozpočtovné opatření RO/2020/001 Obce Hodice

vyvěšeno: 04.05.2020, svěšeno: 30.05.2021

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce

Dokument v příloze

vyvěšeno: 30.04.2020, svěšeno: 30.04.2021

Schválený střednědobý výhled rozpočtu Obce Hodice 2021-2023

vyvěšeno: 16.04.2020, svěšeno: 31.05.2021

Schválený rozpočet Obce Hodice na rok 2020

vyvěšeno: 16.04.2020, svěšeno: 31.05.2021

Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatřeních roku 2020 Mikroregionu Telčsko

Dokument v příloze

vyvěšeno: 02.04.2020, svěšeno: 31.12.2020

Oznámení o zveřejnění na rok 2020 Obce Hodice

vyvěšeno: 31.01.2020, svěšeno: 31.03.2021

Oznámení o zveřejnění schválených dokumentů Svazku obcí „Železnice Kostelec – Slavonice“

Dokument v příloze

vyvěšeno: 06.01.2020, svěšeno: 31.12.2021

Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu Mikroregionu Telčsko na rok 2020 a schváleného střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 - 2023

Dokument v příloze

vyvěšeno: 06.01.2020, svěšeno: 31.12.2021

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy (kůrovcová kalamita)

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle
ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“),
v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující
opatření obecné povahy,
kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod
č. j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019 ve znění opatření obecné povahy č. j.
41508/2019-MZE-16212 ze dne 30. 8. 2019.
Dokument naleznete v příloze.
vyvěšeno: 10.12.2019, svěšeno: 31.12.2022

Schválený Závěrečný účet SŽKS za rok 2018

vyvěšeno: 15.07.2019, svěšeno: 30.6.2020

Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2020-2023

vyvěšeno: 22.3.2019, svěšeno: 31.12.2023

Oznámení o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu SOŽKS na roky 2019 -2021

dokument v příloze

vyvěšeno: 03.01.2018, svěšeno: 31.12.2020

Obecní úřad

Hodice 48
58901 HODICE

Telefon: 567 224 717
E-mail: starosta@hodice.cz

Úřední dny:

Po, St: 7,00 - 17,00
Út, Čt: 7,00 - 14,00
Pá: 7,00 - 13,00
Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb. | Obsah stránek lze šířit dál s uvedením zdroje www.hodice.cz edited by n.e.s.p.i.