PŘEPNOUT ZPĚT NA GRAFICKOU VERZI

NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN

07.11.2017

6.11.2017 - Zveřejněn Návrh územního plánu Hodice - seznamte se s ním! 07.11.2017

Od 1. listopadu 2017 můžete nahlédnout do Návrhu územního plánu Hodice. Jednou z možností je nahlédnout do jeho tištěné podoby na obecním úřadě v Hodicích, druhou možností je nahlédnout do územního plánu na webových stránkách pořizovatele na adrese https://jihlava.cz/porizovane/ds-56095/archiv=0&p1=103707

I v této fázi může každý k územnímu plánu předkládat své připomínky, a to výhradně u pořizovatele tj. Magistrátu města Jihlavy. Podrobnější informace jsou uvedeny v přiloženém dokumentu. 

18.12.2017 proběhne (neveřejné) projednání Návrhu ÚP s dotčenými orgány a po zapracování jejich stanovisek a došlých připomínek bude připraveno projednání územního plánu na veřejném projednání s občany za účasti odborníků ze strany zpracovatele a pořizovatele ÚP.  O termínu takového veřejného projednání budete včas informováni.  

autor: J.Bakaj

5.10.2016 - Zadání územního plánu schváleno

Zastupitelé obce Hodice schválili na svém jednání dne 29.9.2016 znění Zadání územního plánu Hodice. Dalším krokem je vypracování Návrhu územního plánu projektantem. Dokumenty Zadání a schvalovací doložku naleznete v přiložených souborech.

 
 
 
 

24.8.2016 - Magistrát zveřejnil Návrh zadání územního plánu

Pořizovatel územního plánu - úřad územního plánování Magistrátu města Jihlavy zveřejnil 24.8.2016 " Návrh zadání územního plánu Hodice". S návrhem se můžete seznámit níže a případně podat podněty k jeho úpravě. A to nejpozději do 23.9.2016 a to výhradně pořizovateli, t.j. Magistrátu města Jihlavy. 

Co bude dál následovat? Schválení "Zadání" zastupitelstvem a práce na samotném "Návrhu územního plánu".

 
 
 
 

Informace o novém územním plánu

Vážení občané,

v loňském roce rozhodlo zastupitelstvo o pořízení nového územního plánu naší obce, jako zásadního dokumentu rozvoje obce na další desetiletí. Velmi stojíme o to, abyste se aktivně zapojili do jeho tvorby a přípravy a pomohli nám stanovit cíle, které by měl územní plán řešit, hodnoty, které by měl chránit a problémy, které by nám pomohl odstranit. Potřebujeme znát Vaše názory, požadavky, místa, kde chcete stavět, kudy potřebujete chodit, jezdit, místa, která

máte v krajině rádi. Místa, která jsou problémová, která se Vám nelíbí. Chtěli bychom poznat místo, kde žijeme, Vašima

očima.

Jsme teprve na začátku tvorby územního plánu, ve stádiu tvorby tzv. „zadání“.  O všech dalších krocích při tvorbě územního plánu Vás budeme samozřejmě s předstihem informovat. Obrátit se svými podněty a připomínkami se můžete kdykoli v průběhu procesu na kancelář obecního úřadu. Na webových stránkách obce najdete všechny aktuální dostupné informace. Samozřejmě se můžete obrátit i na pořizovatele územního plánu, kterým je v našem případě Magistrát města Jihlavy.

V níže uvedeném textu najdete odpovědi na základní otázky spojené s tvorbou územního plánu a potřebné kontakty.

 Těšíme se na spolupráci při tvorbě územního plánu.


 Ing. Josef Bakaj

starosta@hodice.cz

mobil: 724 170 334Nový územní plán obce Hodice

Proč obce Hodice připravuje nový územní plán?

Povinnost pořídit nový územní plán vyplývá ze stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb.), obec Hodice má povinnost mít nový ÚP do konce roku 2020. Kromě nutného splnění požadavku zákona se ale jedná i o příležitost stanovit vizi a koncepci rozvoje obce pro příští desetiletí.

Co je územní plán?

Územní plán (dále také „ÚP“) je základní dokument pro rozvoj obce. Stanovuje např., kde se smí a nesmí stavět rodinné domy nebo stavby pro podnikatelskou činnost, kudy povede obchvat a cyklostezky, stanovuje ale např. i ochranu hodnot území (urbanistická struktura, výhledy apod.).

Proč by mě to mělo zajímat a proč bych se měl aktivně zapojit?

Územní plán je zásadní koncepční dokument určující budoucí směřování obce, pokud Vám tedy záleží na budoucnosti Vaší obce a chcete, aby se Vám v Hodicích dobře žilo, měli byste proces pořizování ÚP sledovat a případně přispět svými náměty co zlepšit, či co v novém ÚP zohlednit.

Politika územního rozvoje České republiky a Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina

Tak jako na úrovni obcí existují územní plány, mají jednotlivé české kraje své „zásady územního rozvoje“ (ZÚR) a Česká republika „politiku územního rozvoje“ (PÚR), ve kterých stanovují základní koncepci svého rozvoje. ZÚR Kraje Vysočina i PÚR ČR jsou pro územní plán Hodic závazné – pokud se některé záměry uvedené v PÚR a ZÚR dotýkají území Hodic, musí být zapracovány i do ÚP Hodic.

Co územní plán řeší (a neřeší)?

ÚP stanovuje podmínky pro využití celého správního území obce. ÚP naopak neřeší záležitosti, které svojí podrobností odpovídají regulačnímu plánu, územnímu rozhodnutí či stavebnímu povolení – např. materiály staveb, barevnost fasád, typ střešní krytiny…).

Jaké fáze má proces pořizování ÚP?

Celý proces trvá přibližně 2 – 3 roky, již proběhlo:

   rozhodnutí o pořízení nového ÚP (zastupitelstvo);

   vypracování doplňujících průzkumů a rozborů (zpracovatel; odevzdáno v dubnu 2016)

a dále bude následovat:

Po vydání ÚP se každé 4 roky zpracovává Zpráva o uplatňování ÚP, která vyhodnotí, zda ÚP stále vyhovuje, nebo zda je potřebné pořídit jeho změnu.

Doplňující průzkumy a rozbory

Jsou souhrnem všech informací, které byly o území v době jejich zpracování k dispozici. Jsou podkladem pro zpracování zadání ÚP i vlastního ÚP.

Zadání územního plánu

Zadání ÚP zpracovává pořizovatel, schvaluje je zastupitelstvo obce. Podle schváleného zadání zpracovatel zpracuje návrh územního plánu. K návrhu zadání může kdokoliv podat připomínky.

Návrh územního plánu

Návrh ÚP zpracuje zpracovatel, k návrhu se následně vyjadřují dotčené orgány i veřejnost – kdokoliv může podávat připomínky, vlastníci dotčených nemovitostí a zástupci veřejnosti mohou podávat námitky (námitky mají větší právní váhu než připomínky). Na základě stanovisek, námitek a připomínek dojde k úpravě návrhu ÚP.

 

Kdo je kdo v procesu pořizování ÚP?

určený zastupitel

člen zastupitelstva obce Hodice, který byl pověřen zastupitelstvem obce, komunikuje se zpracovatelem a pořizovatelem, informuje o procesu ostatní zastupitele

Ing. Josef Bakaj (starosta obce)

pořizovatel

vede proces pořizování, dohlíží na zákonnost, zpracovává zadání ÚP

Magistrát města Jihlavy, Ing. Jana Vališová, jana.valisova@jihlava-city.cz

zpracovatel (projektant)

zpracovává návrh ÚP, vychází zejména ze zadání ÚP schváleného zastupitelstvem obce Hodice a z pokynů k úpravám ÚP zpracovaných pořizovatelem

Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o., Ing. arch. Aleš Stuchlík, stuchlik@usbrno.cz

dotčené orgány

chrání veřejné zájmy (např. krajský úřad, ministerstva, Krajská hygienická stanice…)

 

Jak a kdy se mám zapojit?

Dle stavebního zákona lze podávat připomínky, případně námitky k:

Nejsnazší však je obrátit se se svými náměty na určeného zastupitele (starostu) kdykoliv v průběhu procesu pořizování, čím dříve tak ale uděláte, tím lépe. Čím později v procesu pořizování nového ÚP své náměty podáte, tím komplikovanější bude jejich zapracování.

 

Proces pořizování ÚP je poměrně složitý a zdlouhavý, cílem tohoto letáku je podat stručnou a srozumitelnou formou základní informace a představu, co se bude dál dít. Pokud se chcete o územním plánování dozvědět víc, najdete informace např. na:


Obecní úřad

Hodice 48
58901 HODICE

Telefon: 567 224 717
E-mail: starosta@hodice.cz

Úřední dny:

Po, St: 7,00 - 17,00
Út, Čt: 7,00 - 14,00
Pá: 7,00 - 13,00
Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb. | Obsah stránek lze šířit dál s uvedením zdroje www.hodice.cz edited by n.e.s.p.i.